Om bruggen te bouwen moet je verder kijken

Algemene voorwaarden

 1. Barnsteen Advocatuur is een eenmanszaak waarin mr. J. (Jan) van Duijvendijk zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen, en is ingeschreven in het handelsregister (Kamer van Koophandel) onder nummer 63394987.

 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Barnsteen  Advocatuur, maar ook ten behoeve van alle (andere) personen die voor Barnsteen Advocatuur werkzaam zijn of worden, alle personen die bij de uitvoering door Barnsteen Advocatuur van enige opdracht zijn of worden ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Barnsteen Advocatuur aansprakelijk zou kunnen zijn. Deze algemene
  voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door of namens Barnsteen Advocatuur, ongeacht of deze is verricht in de hoedanigheid van advocaat, adviseur, mediator, curator, bewindvoerder of anderszins.

 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Barnsteen Advocatuur. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht wordt uitgevoerd door een bepaalde persoon die bij Barnsteen Advocatuur werkzaam is of voor de betreffende werkzaamheden wordt ingeschakeld. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitgesloten. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van een opdrachtgever, wordt van de hand gewezen.

 4. Barnsteen Advocatuur behoudt zich het recht voor in het kader van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, zoals gemachtigden, deurwaarders, onderzoekbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, kadaster, Kamer van Koophandel, advocaten- en
  notariskantoren etc. De kosten die op enigerlei wijze samenhangen met de door de hiervoor bedoelde derden voor een opdrachtgever verrichte werkzaamheden worden aan die opdrachtgever in rekening gebracht. Barnsteen Advocatuur kan deelnemen aan (inter)nationale
  netwerken of andere vormen van samenwerking met andere advocaten, notarissen en fiscalisten of vergelijkbare professionele dienstverleners. In het geval een lid van een dergelijk netwerk of samenwerking in overleg met opdrachtgever wordt ingeschakeld, komt een rechtsverhouding tot stand tussen de opdrachtgever en het betreffende lid en niet met Barnsteen Advocatuur.

 5. Barnsteen Advocatuur zal bij de uitvoering van opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

 6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij Barnsteen Advocatuur daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd, worden door Barnsteen Advocatuur aan de opdrachtgever gegeven adviezen niet door de opdrachtgever aan derden verstrekt of ter inzage geven. Derden kunnen aan ten behoeve van een opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 7. Het met een opdracht gevormde dossier of deeldossier zal gedurende zeven jaren na de sluiting ervan in digitale vorm worden bewaard, waarna Barnsteen Advocatuur het recht heeft het dossier te vernietigen.

 8. De opdrachtgever is voor de uitvoering van de opdracht het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

 9. De betalingstermijn van declaraties bedraagt veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld. De opdrachtgever doet afstand van elk recht op opschorting of verrekening. Bij gebreke van tijdige of volledige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. Kosten van invorderingsmaatregelen komen ten laste van de opdrachtgever, met een minimum van 10% van het openstaande saldo of EUR 200 als dat meer is dan die 10%.

 10. Barnsteen Advocatuur is gerechtigd (verdere) werkzaamheden op te schorten, indien en zodra de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige financiële verplichting uit hoofde van de overeenkomst van opdracht.

 11. Barnsteen Advocatuur is en houdt zich verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Indien de uitvoering van een opdracht door Barnsteen Advocatuur leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in 14 ., steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Barnsteen Advocatuur wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Barnsteen Advocatuur komt.

 12. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 11 . bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot EUR 10.000 of, indien het door Barnsteen Advocatuur in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot een bedrag gelijk aan dat honorarium (met uitzondering van de omzetbelasting) met een maximum van EUR 50.000. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Barnsteen Advocatuur of jegens de in 2 . genoemde personen verjaart een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden
  (of redelijkerwijs had kunnen zijn) met de schade en met de aansprakelijkheid van Barnsteen Advocatuur daarvoor.

 13. Barnsteen Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en daaruit voortvloeiende schade van door Barnsteen Advocatuur ingeschakelde derden.

 14. Barnsteen Advocatuur is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden zoals bedoeld onder 4 . namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Barnsteen Advocatuur voor een tekortkoming van een derde is ook beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

 15. Op de rechtsverhoudingen tussen Barnsteen Advocatuur en haar opdrachtgevers of wederpartijen is Nederlands recht van toepassing.

 16. Geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

 17. Barnsteen Advocatuur heeft een klachtenregeling die is gepubliceerd op de website www.barnsteenadvocatuur.nl.

 18. Barnsteen Advocatuur is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.

 19. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister (Kamer van  Koophandel) te Amersfoort. De voorwaarden liggen tevens ter inzage bij het kantoor van Barnsteen Advocatuur te Baarn en staan gepubliceerd op de website www.barnsteenadvocatuur.nl. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.

Barnsteen advocatuur

Mr. J. (Jan) van Duijvendijk, advocaat
Steijnlaan 1
3743 CH Baarn

Tel +31 6 53 623 821
Email info@barnsteen-advocatuur.nl


Samenwerking is wat mij betreft kennis, inzicht en visie, zorgvuldigheid en respect voor de samenwerkingspartner. Het schrijven van goede contracten vraagt om juridische scherpte, taalvaardigheid, kennis van de branche en creativiteit.
De rechtspraktijk speelt zich bij voorkeur niet af in de rechtszaal. In essentie gaat het om een uitmuntende voorbereiding van een project.

© 2020 Barnsteen advocatuur