Om bruggen te bouwen moet je verder kijken

Klachtenregeling

Klachtenregeling Barnsteen Advocatuur
20191221

Wij doen ons uiterste best u op een goede manier van dienst te zijn. Het valt echter niet uit te sluiten dat een cliënt ontevreden is over de dienstverlening van Barnsteen Advocatuur, of over een met de dienstverlening verband houdende declaratie. Barnsteen Advocatuur wil daar dan graag iets aan kunnen doen.

Daarvoor is het nodig dat de cliënt zijn klacht eerst kenbaar maakt bij Barnsteen Advocatuur. Onder klacht wordt hier ieder ongenoegen verstaan van de cliënt jegens mr. van Duijvendijk of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van een declaratie. Een klacht die wordt gebracht bij een tuchtrechter valt hier niet onder.

Het doel van deze klachtenregeling is:

  • het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
  • het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
  • behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
  • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

De ontevreden cliënt kan zijn klacht kenbaar maken bij mr. J. van Duijvendijk. Dat kan mondeling en schriftelijk, dat wil dus zeggen ook gewoon per telefoon of per e-mail. Als de klacht maar wordt geuit, opdat er iets aan kan worden gedaan.

De ontvangst van een klacht wordt onverwijld schriftelijk bevestigd aan de cliënt. Direct na deze bevestiging zal mr. Van Duijvendijk in overleg met de cliënt trachten tot een oplossing te komen. Indien en zodra een oplossing is bereikt, zal mr. Van Duijvendijk dit schriftelijk aan de cliënt bevestigen.

Indien binnen twee weken na de mededeling van de ontvangst van een klacht echter nog geen oplossing is bereikt, kan de cliënt zijn klacht voorleggen aan de externe klachtenfunctionaris. Deze functionaris is advocaat mr. Jan Maarten Gerretsen te Amsterdam. Zie: http://gerretsen-advocatuur.nl/

De voorlegging van de klacht aan de klachtenfunctionaris kan niet mondeling, maar uitsluitend schriftelijk, dus per brief of per e-mail. De klachtenfunctionaris kan enkel bemiddelen of aanbevelingen doen. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie wordt geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en over mogelijkheden voor een oplossing. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht. De klachtenfunctionaris houdt een klachtdossier bij.

De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht op grond van deze klachtenregeling..

Klachten als bedoeld in deze klachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Barnsteen advocatuur

Mr. J. (Jan) van Duijvendijk, advocaat
Steijnlaan 1
3743 CH Baarn

Tel +31 6 53 623 821
Email info@barnsteen-advocatuur.nl


Samenwerking is wat mij betreft kennis, inzicht en visie, zorgvuldigheid en respect voor de samenwerkingspartner. Het schrijven van goede contracten vraagt om juridische scherpte, taalvaardigheid, kennis van de branche en creativiteit.
De rechtspraktijk speelt zich bij voorkeur niet af in de rechtszaal. In essentie gaat het om een uitmuntende voorbereiding van een project.

© 2020 Barnsteen advocatuur